نایلکس دسته دار 55x65

نایلکس دسته دار مواد نو سایز 65*55 گنجایش از پنج تا هشت کیلو در انواع مصارف را دارا می باشد تعداد این سایز در یک کیلو 90 عدد می باشد.