نایلکس دسته دار 45x55

نایلکس دسته دار مواد نو سایز 55*45 گنجایش از سه تا چهار کیلو در انواع مصارف را دارا می باشد تعداد این سایز در یک کیلو 160 عدد می باشد.