نایلکس دسته دار 37x47

نایلکس دسته دار مواد نو سایز 47*37 گنجایش از دو تا سه کیلو در انواع مصارف را دارا می باشد تعداد این سایز در یک کیلو 250 عدد می باشد.