نایلکس دسته دار 30x40

نایلکس دسته دار مواد نو سایز 40 *30 گنجایش از یک تا دو کیلو در انواع مصارف را دارا می باشد تعداد این سایز در یک کیلو ۳۴۰ عدد می باشد.